Regulamin

Regulamin serwisu internetowego moneymaker.pl z dnia 8 września 2021 r.

 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:
  1. Kampania – oznacza zbiórkę środków pieniężnych organizowaną przez Projektodawcę, o której informacje udostępniane są w Serwisie, w granicach i na zasadach określonych w Regulaminie;
  2. Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);
  3. Polityka Prywatności – oznacza dokument pod nazwą „Polityka prywatności” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu;
  4. Projektodawca – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zamierzającą pozyskać finansowanie w ramach finansowania społecznościowego, w tym w związku z ofertą publiczną instrumentów finansowych;
  5. Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu internetowego moneymaker.pl”;
  6. Serwis – oznacza serwis znajdujący się w sieci Internet dostępny pod adresem www.moneymaker.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu;
  7. Administrator – oznacza spółkę Money Maker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000913899, REGON: 389570664, NIP: 7011045949, o kapitale zakładowym w wysokości 160.000,00 zł, opłaconym w całości;
  8. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu; Zasoby Serwisu – oznacza materiały udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie
 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania przez użytkowników z Serwisu, prowadzonego i administrowanego przez Administratora.
  2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
  3. Przedmiotem Regulaminu nie jest określenie praw i obowiązków ani jakichkolwiek innych elementów stosunku prawnego łączącego:
   1. Administratora i Projektodawcę, które są przedmiotem odrębnej umowy, ani
   2. Użytkownika i Projektodawcę, które są określone na stronach Kampanii.
 3. CEL SERWISU
  1. Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji o prowadzeniu Kampanii przez Projektodawców.
  2. W przypadku Kampanii realizowanych w związku z ofertą publiczną instrumentów finansowych informacja o prowadzeniu Kampanii obejmuje wyłącznie wskazanie Projektodawcy i informacji o fakcie prowadzenia Kampanii.
 4. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU
  1. Dostęp do Zasobów Serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności od dokonania przez Użytkownika rejestracji w systemie Serwisu.
  2. Korzystanie z Serwisu wymaga:
   1. urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową;
   2. włączonej akceptacji plików Cookie w używanej przeglądarce internetowej;
   3. włączonej obsługi okien wyskakujących.
  3. Administrator zapewnia niezarejestrowanemu Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do Zasobów Serwisu na czas nieoznaczony.
 5. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
  2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie tych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 6. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Zasobów Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach naruszenia przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do Administratora.
  2. Zablokowanie dostępu do Zasobów Serwisu równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Administratora.
 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności przed udostępnieniem lub przekazaniem Administratorowi jakichkolwiek danych.
 8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich materiałów, tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych Zasobów Serwisu oraz ich układu stanowią własność Administratora lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez właściciela (dysponenta) tych praw.
  2. Użytkownik może drukować części Serwisu lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać osobom trzecim, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub w innych celach dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Użytkownik nie może:
   1. wykorzystywać Serwisu (w tym jego kopii lub części) lub oznaczeń zawartych w treści Serwisu w celach komercyjnych;
   2. modyfikować Serwisu (jego części) ani włączać go do treści innych opracowań (m.in. dokumentów papierowych, stron internetowych, blogów, kont osób trzecich w serwisach społecznościowych).
 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu lub Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
  3. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę pośrednią wynikającą z korzystania z Serwisu.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach internetowych Kampanii, w szczególności dostępnych w domenach lub subdomenach podmiotów trzecich, w tym Projektodawców. W szczególności, Administrator nie ponosi odpowiedzialności prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji dotyczących Kampanii lub Projektodawcy. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych na stronach Kampanii i dostępnych na nich dokumentach ponosi wyłącznie Projektodawca.
 10. Zastrzeżenia prawne
  1. Niektóre informacje podane w Serwisie mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji. Administrator nie ma obowiązku aktualizacji publikowanych informacji.
  2. Serwis zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych. Administrator nie zapoznał się oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych.
  3. Administrator nie pełni funkcji oferującego w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych, nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, oferowania lub przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących instrumentów finansowych, ani jakichkolwiek innych czynności wymagających zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Informacje o fakcie prowadzenia oferty publicznej instrumentów finansowych publikowane są w Zasobach Serwisu wyłącznie w ramach prowadzonych przez Projektodawców akcji promocyjnych, jednak wyłącznie w zakresie, w jakim nie stanowią podstawy o podjęcia decyzji o nabyciu danego instrumentu finansowego. Wszelkie informacje dotyczące instrumentów finansowych, których oferty dotyczy taka akcja promocyjna, warunków nabycia instrumentów finansowych i innych dotyczących oferty publicznej, jak również informacje o ryzykach i inne wymagane przepisami prawa dostępne są wyłącznie u Projektodawcy lub w prezentowanych przez niego materiałach, zaś wszelkie czynności zmierzające do nabycia instrumentów finansowych dokonywane są wyłącznie między ich nabywcą a Projektodawcą, bez pośrednictwa Administratora. Administrator nie udziela jakichkolwiek informacji o Projektodawcy lub prowadzonych przez niego ofertach instrumentów finansowych.
  4. Administrator nie dokonuje badania adekwatności udziału w danej Kampanii przez Użytkownika.
  5. Materiały zamieszczone w Zasobach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Żaden z zapisów udostępnianych w Zasobach Serwisu nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Użytkownika.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych przez Użytkowników w odniesieniu do Kampanii, w tym instrumentów finansowych oferowanych przez Projektodawcę.
  7. Użytkownicy powinni we własnym zakresie przeanalizować i ocenić informacje zawarte na stronach Kampanii, a ich decyzja odnośnie udziału w Kampanii powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.
  8. Administrator nie przyjmuje, nie przekazuje ani nie przechowuje środków pieniężnych wpłacanych przez Użytkowników w ramach Kampanii, ani nie świadczy jakichkolwiek innych usług płatniczych.
  9. Administrator nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z instrumentami finansowymi lub innymi prawami majątkowymi oferowanymi w związku z Kampanią lub jakimkolwiek świadczeniem Projektodawcy. Jest wskazane, aby każdy Użytkownik rozważający udział w Kampanii zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych związanych z instrumentami finansowymi lub innymi prawami nabywanymi w ramach Kampanii.
 11. Uwagi, komentarze, reklamacje
  1. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Administratora oraz pod adresem e-mail: [email protected]
  2. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu.
  3. Reklamacje dotyczące Serwisu należy kierować:
   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected];
   2. listownie na adres: Money Maker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa
  4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, Administrator powiadamia w formie pisemnej lub w innej uzgodnionej z Użytkownikiem formie, o sposobie jej rozpatrzenia.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  1. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
  2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.
  3. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlegają przepisom prawa polskiego.
  4. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, będą rozwiązywane polubownie, jednakże w przypadku niedojścia do porozumienia podlegają rozstrzygnięciu właściwego sądu.